Read More

slide

ZASTOSOWANIE NOWEJ METODY

Biblio

Zastosowanie metodologii CCC pozwala na promowanie oby­watelskiego zaangażowania, demokratyzację wiedzy, implementację metodologii uczestniczących jako mechanizm komunikacji w społeczeństwie i tym samym wzmacnianie procesów politycznych, wprowadzanie do procesów decyzyjnych opinii społecznych opartych na konsensusie, urzeczywistnianie dialogu pomiędzy obywatelami, środowiskiem naukowym i politykami, uwzględnianie opinii oby­wateli w procesach legislacyjnych.Pierwsza CCC w Chile i Ameryce Łacińskiej obyła się w październiku i listo­padzie 2003 r. przy współudziale Narodowego Kongresu i szeregu specjalistycz­nych organizacji. Dotyczyła zarządzania indywidualnymi kartami choroby pacjenta z jego pobytu szpitalnego.Nie każda jednak biblioteka parlamentarna jest już gotowa do podjęcia wspo­mnianych działań służących demokracji. Potrzebne są przeobrażenia tychże biblio­tek i zmiana ich wizerunku. Tych zagadnień dotyczył kolejny tekst autorów chili- skich Soledad Ferreiro i Jose Miguel Muga z Biblioteca del Congreso National de Chile.

NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

images

Przedstawiła ona nowe przedsięwzięcie zwane Citizen Consensus Conferences (CCC) realizowane przez tę bibliotekę i wychodzące poza tradycyjne formy pra­cy bibliotecznej. Założenia metodologiczne CCC opracowano w Danii i zostały one wdrożone w życie w 1986 roku przez the Danish Board of Technology, organiza­cję utworzoną przez Congress of Denmark dla poznawania opinii obywateli od­nośnie interwencji technologicznych, które mają wpływ na ich życie. Konferen­cje takie odbyły się już w ponad 20 krajach na świecie. Dotyczyły np. używania środków chemicznych w przypadkach nieurodzajów, czy skażenia żywności.Metoda CCC opiera się na wymianie wiedzy i opinii pomiędzy osobami wcho­dzącymi w skład panelu obywatelskiego oraz grupy eksperckiej i wypracowywa­nie wielostronnych ekspertyz, ukazujących różne punkty widzenia odnośnie wy­branych zagadnień.

ZADANIA SŁUŻĄCE BUDOWANIU DEMOKRACJI

images (1)

Organizowanie wy­cieczek po parlamencie, organizowanie wystaw (na miejscu lub wyjazdowych) ilustrujących historię parlamentu i parlamentaryzmu; zapewnianie obsługi trans- latorskiej w językach mniejszości etnicznych, językowych czy językach państw uczestniczących w posiedzeniach (np. w wielonarodowym Parlamencie Europej­skim), co jest ważnym narzędziem umożliwiającym wielokulturową demokrację; budowanie konsensusu pomiędzy komitetami parlamentarnymi, partiami politycz­nymi i grupami interesu co jest cechą charakterystyczną dla dojrzałej demokracji; może także uczestniczyć w elektronicznych konsultacjach z elektoratem.Zagadnień dotyczących budowania konsensusu, jednego z działań służących budowaniu demokracji, wymienionego w referacie Kirkwooda, dotyczyło wystą­pienie Chilijki Any Marii Pino Yanez z Biblioteca del Congreso National de Chile.

ELEKTRONICZNY DOSTĘP

224734_technologia_elektronika_uklad_scalony

Umożliwianie elektronicz­nego dostępu nie tylko do informacji legislacyjnej ale także do stron domowych poszczególnych deputowanych, partii politycznych, tekstów czy nagrań wideo komitetów parlamentarnych; wydawanie publikacji na temat parlamentu i jego działalności; udzielanie pomocy dziennikarzom i prasie; biblioteka może włączać się do przygotowywania programów radiowych czy telewizyjnych np. na temat wyborów czy kontrowersyjnych problemów publicznych; wspieranie demokracji w szkołach poprzez dostarczanie broszur lub informacji parlamentarnej, współ­uczestniczenie w wydawaniu podręczników promujących procesy demokratyza- cyjne, wiedzę nt. systemu parlamentarnego; kształcenie nauczycieli jak np. czyni to kanadyjski The Teachers’ Institute on Parliamentary Democracy; szkolenie bi­bliotekarzy i pracowników informacji z innych bibliotek aby promować lepsze rozumienie dokumentacji parlamentarnej i parlamentarnej demokracji; prowadze­nie szkoleń wśród deputowanych i ich asystentów, zwłaszcza tych nowo wybra­nych, na temat nie tylko biblioteki ale także działania parlamentu, gdzie można uzyskać informacje niezbędne do pełnienia zadań poselskich.

WŚRÓD DZIAŁAŃ BIBLIOTECZNYCH

biblioteka-library_of_congress_reading-77b804dd99f111d2cfeef67cd1a76c7e

W przypadku bibliotek parlamentarnych szczególnie mocno podkreślano znaczenie tej grupy bibliotek dla kształcenia demokratycznego społeczeństwa i jego rozwoju. Frank Kirkwood z kanadyjskiej Parliamentary Library w Ottawie pod­kreślił, iż działania sprzyjające demokracji czy budujące przedsięwzięcia prowa­dzone przez służby biblioteczne i informacyjne z myślą zarówno o parlamentarzy­stach, jak i zwykłych obywatelach. Realizowane prace przyczyniają się do rozumienia procesów demokratycznych, politycznego uczestnictwa, praw obywa­telskich czy przepisów prawa.Wśród działań bibliotecznych służących demokracji Kirkwood wymienia m.in. publiczne rozpowszechnianie dokumentacji parlamentarnej tak w formie tradycyj­nej, jak i elektronicznej; publikowanie różnorodnych zestawień lub innych parla­mentarnych narzędzi informacyjnych; prowadzenie publicznej działalności infor­macyjnej np. o parlamencie, jego członkach, wspieranie parlamentarzystów w udzielaniu wyborcom odpowiedzi na ich zapytania.

PODCZAS KONGRESU

images (2)

Podczas tegorocznego Kongresu podjęto próbę ukazania realizacji funkcji edu­kacyjnej, intelektualnej i informacyjnej w różnych rodzajach bibliotek, nie tylko w tych tradycyjnie utożsamianych z procesami kształcenia (akademickich, szkol­nych, pedagogicznych czy publicznych), ale także w bibliotekach narodowych, bibliotekach gromadzących piśmiennictwo dla potrzeb rządu czy w bibliotekach specjalnych. Biblioteki te wspierają procesy edukacyjne zarówno sformalizowa­ne, jak i spontaniczne czy samokształceniowe.Każda z 45 sekcji IFLA (samodzielnie, bądź wspólnie z innymi sekcjami) przy­gotowała referaty wiążące się z myślą przewodnią konferencji i tematyką obecnej prezydentury. Łącznie zaprezentowano prawie 300 referatów, komunikatów czy krótkich wystąpień.W niniejszym tekście zwrócono uwagę na funkcje edukacyjne pełnione w wy­branych sieciach bibliotecznych i w krajach reprezentujących odmienne sytuacje organizacyjne wynikające np. ze stanu rozwoju ekonomicznego danego kraju. Do zilustrowania rozważań na forum IFLA wybrano biblioteki parlamentarne, naro­dowe, publiczne i szkolne.

ODZWIERCIEDLENIE PROBLEMU

pobrany plik

Problematyka ta znajduje odzwierciedlenie w polityce ONZ, która uznała lata 2003-2012 za „Dekadę kształcenia”, a jednym z działań implementu­jących te założenia jest program kształcenia informacyjnego realizowany przez UNESCO w latach 2004-2005. Warto także podkreślić, iż w dokumencie końco­wym Światowego Szczytu nt. Społeczeństwa Informacyjnego, który odbył się w Genewie w grudniu 2003 r., znalazło się kilka zapisów wskazujących na zna­czenie bibliotek w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, co jest niewątpliwą zasługą władz IFLA, uczestniczących w tym Szczycie.Tegoroczny Kongres, pierwszy, który odbył się w Ameryce Południowej zaty­tułowany był Biblioteki – narzędziem edukacji i rozwoju i w sposób bezpośredni nawiązywał do treści zawartych w programie prezydent IFLA.Jak wiadomo każda biblioteka, niezależnie od typologii biorących za podsta­wę przynależność resortową, krąg użytkowników, przedmiot specjalizacji czy za­sięg terytorialny, ma do spełnienia szereg zadań takich jak: edukacyjne, informa­cyjne, rozrywkowe, intelektualne lub estetyczne. Jednakże dominacja poszczególnych funkcji i intensywność w ich pełnieniu bywa w poszczególnych typach odmienna.

EDUKACYJNE FUNKCJE BIBLIOTEK

pobrany plik (1)

Tegoroczny Światowy Kongres Bibliotek i Informacji oraz Siedemdziesiąta Konferencja Ogólna IFLA, odbywały się w dniach 22-27 sierpnia 2004 r. w Buenos Aires. Wzięło w niej udział około 3000 delegatów (z tego ok. 1000 z kra­jów Ameryki Łacińskiej) ze 117 krajów (z USA około 300 osób, 211 ze Skandy­nawii, 68 z Wielkiej Brytanii, 66 z Korei, 73 z Francji, 45 z Niemiec).To międzynarodowe spotkanie wraz z konferencją ogólną rozpoczęło dwu­letnią kadencję Kay Raseroka – dyrektor ds. Usług Bibliotecznych (Library Services) Uniwersytetu w Botswanie, która będzie pełnić tę funkcję do sierpnia 2005 r. Tematem wiodącym jej prezydentury są sprawy dotyczące roli i udziału biblio­tek w alfabetyzacji informacyjnej społeczeństwa, będącej podstawą kształcenia ustawicznego.

WIĘKSZA SPECJALIZACJA

books1

Dodać do tego można również wymóg zwiększonej specjalizacji, współpracy z innymi bibliotekami lokalnymi, sieciami bibliotek, uczenia użytkowników zdal­nego korzystania z ich zasobów, gdyż w zalewie informacji coraz trudniej będzie pojedynczej bibliotece pełnić jej zwielokrotnione funkcje. W tym kontekście ważne będzie też przez nas samych uświadomienie sobie, że w większym niż to miejsce obecnie zakresie biblioteki będą musiały współpracować z różnorodnymi elemen­tami szeroko rozumianego otoczenia (gospodarka, samorządy, media lokalne itp.). Na koniec, ważne będzie także uświadamianie sobie przez zarządzających bibliotekami, a także ich organizatorów, przedstawicieli innych mass mediów, zwięk­szonej roli bibliotek w świecie mediów, koniecznej współpracy z nimi w celu upo­wszechniania nauki, przekazywania informacji, budowania społeczeństwa oświeco­nego, społeczeństwa informacyjnego czy na koniec w pełni medialnego. Wszystko to wymagać więc będzie wypracowania przez biblioteki i bibliotekarzy stosownych strategii znalezienia się i działania w epoce społeczeństwa medialnego.

 

ZAUFANIE KLIENTÓW

zaufanie

Rzeczą trudną, ale o podstawowym znaczeniu, będzie przyjęcie na siebie i wypracowanie przez bibliotekarzy roli pośredników, dających informacje pewne, rzetelne, sprawdzone, nie uproszczone, bezbłędne, skomentowane; nie budujących złych hierarchii nauki i jej osiągnięć; nie podejmujących się roli „cenzorów”, czy propagatorów uznanych przez siebie za jedynie słusznych idei czy poglądów; jak trzeba wskazujących jednak na braki, błędy, wątpliwości; potrafiących równocześnie swoją pracą, sposobem jej wykonywania, dostarczanymi informacjami zdo­być zaufanie odbiorców. To pozyskanie zaufania naszych klientów, że przekazy­wane im przez nas komunikaty zawsze spełniają te wysokie wymagania rzetelno­ści merytorycznej, kompletności, pewności, wiarygodności będzie naszym najważniejszym zadaniem.